Condiții generale de vânzare, furnizare și plată ale Grupului Schaumaplast

 1. Domeniul de aplicare

1.1 Prezentele condiții generale de vânzare, furnizare și plată se aplică doar comercianților și entităților de afaceri care, la momentul încheierii contractului, acționează în calitate comercială sau profesională independentă, și entităților juridice de drept public și fondurilor speciale de drept public.

1.2 Prezentele condiții generale de vânzare, furnizare și plată se aplică exclusiv tuturor tranzacțiilor noastre cu clientul, inclusiv tranzacțiilor viitoare. Termenii generali de desfășurare a activității, contrari sau suplimentari ai clientului, vor face parte din contract numai în măsura în care am convenit expres asupra lor. Această cerință de acord se aplică în toate cazurile – de exemplu, chiar și atunci când am făcut livrări necondiționate către client în deplina cunoștință a termenilor generali de desfășurare a activității acestuia.

 1. Încheierea contractului

Ofertele noastre sunt neobligatorii, cu excepția cazului în care sunt explicit descrise ca fiind obligatorii. Un contract se încheie atunci când furnizăm confirmarea scrisă a unei comenzi sau executăm o comandă.

 1. Domeniul de furnizare, perioadele de livrare

3.1 Domeniul de furnizare va fi determinat definitiv în confirmarea noastră de comandă.

3.2 Perioada de livrare va fi convenită individual sau furnizată de noi la primirea comenzii. În caz contrar, perioada de livrare va fi de patru săptămâni de la încheierea contractului.

3.3 Perioada de livrare începe atunci când furnizăm confirmarea scrisă a comenzii și după ce am primit toate documentele furnizate de client care sunt necesare pentru îndeplinirea comenzii, inclusiv licențe și aprobări și, în special, planuri. Respectarea perioadelor de livrare depinde de îndeplinirea de către client a condițiilor de plată convenite, în special plata oricărui avans și furnizarea promptă a materialelor în cazul în care a fost convenit. Perioada de livrare va fi considerată respectată atunci când se emite înștiințarea privind pregătirea expedierii comenzii în cadrul perioadei de livrare, chiar dacă expedierea este amânată sau imposibilă din motive pentru care nu suntem responsabili.

3.4 În cazul în care condițiile prealabile de la punctul 3.3 nu sunt îndeplinite în mod oportun, va exista o prelungire corespunzătoare a perioadelor sau termenelor de livrare; aceasta nu se aplică dacă întârzierea ne este imputabilă. Dacă îndeplinirea nu este posibilă chiar și în cadrul termenului prelungit, ne rezervăm dreptul de a ne retrage parțial sau în totalitate din contract; orice plată deja efectuată de către client va fi rambursată imediat.

3.5 Perioada de livrare va fi prelungită și în cazul în care neîndeplinirea acesteia se datorează în mod demonstrabil mobilizării militare, războiului, insurecției, grevei, blocării sau apariției de obstacole neprevăzute care sunt dincolo de controlul nostru, inclusiv apariția acestora în timpul unei întârzieri în livrare sau la unul dintre furnizorii noștri. Aceasta se aplică și în cazul în care nu sunt primite în timp permisele oficiale sau alte aprobări necesare pentru îndeplinirea comenzii (de exemplu, permise de import sau export) sau detaliile solicitate de la client.

Același lucru se aplică în cazul în care clientul face modificări post-contractuale la comanda sa.

3.6 Ne rezervăm dreptul de a face livrări parțiale.

3.7 Este permisă abaterea rezonabilă de la comenzi (până la plus/minus 10%).

3.8 În cazul în care livrarea este întârziată din motive care ne sunt imputabile, orice compensație plătibilă va fi, în cazul în care suntem responsabili doar cu neglijență obișnuită, limitată la daunele tipice care pot fi așteptate.

3.9 În toate cazurile de livrare întârziată, revendicările clientului pentru compensarea întârzierii care depășesc limita menționată mai sus, inclusiv revendicările de compensare în locul prestării sunt excluse, chiar și după expirarea oricărui termen impus pentru livrare. Aceasta nu se aplică în cazul în care s-a oferit o garanție specială privind perioada de livrare sau în cazurile de rea-credință sau neglijență grosieră sau în cazul unei responsabilități obligatorii privind decesul, vătămarea corporală sau afectarea sănătății clientului.

Clientul are dreptul să se retragă din contract în conformitate cu prevederile legale doar în măsura în care orice întârziere a furnizării este imputabilă nouă. La cererea noastră și într-un termen rezonabil, clientul va declara dacă, pe baza întârzierii furnizării, intenționează să se retragă din contract sau să insiste asupra livrării.

Prevederile menționate anterior nu implică nicio modificare a sarcinii de probă în defavoarea clientului.

3.10 Pentru comenzile make-and-hold, în cazul în care nu există un acord referitor la durată și/sau volume de producție și/sau termene de acceptare, putem solicita o obligație fermă cu privire la aceste aspecte timp de până la trei luni după confirmarea comenzii. În cazul în care clientul nu se conformează acestei solicitări în decurs de trei săptămâni, ne rezervăm dreptul de a stabili un termen de grație de două săptămâni, după expirarea căruia ne rezervăm dreptul de a ne retrage din contract și/sau de a cere compensații.

 1. Expediere, ambalare și transfer de riscuri

4.1 Ambalajul și tipul și ruta de expediere vor fi alese de către noi. Costurile de ambalare și expediere vor fi suportate de către client. Nu vom prelua niciun ambalaj decât în cazul în care suntem obligați legal să o facem.

4.2 Expedierea se va face întotdeauna ex works, la costul și riscul clientului. Riscul se transferă la client odată cu ieșirea mărfurilor din fabrica noastră. Dacă mărfurile sunt expediate într-un mod solicitat de către client, riscul se transferă la client odată cu transferul mărfurilor către operatorul de transport și cel târziu în momentul în care mărfurile părăsesc fabrica.

Dacă livrăm mărfurile la punctul de descărcare al clientului, riscul se transferă la client atunci când mărfurile sunt puse la dispoziție de către vehiculul de livrare la punctul de descărcare. Mărfurile vor fi descărcate pe riscul clientului, chiar dacă șoferul are obligația de a ajuta; exceptând reaua credință și neglijența grosieră.

4.3 În cazul în care livrarea este întârziată din vina clientului, riscul se transferă la client începând cu ziua în care mărfurile sunt puse la dispoziție.

4.4 În cazul în care mărfurile sunt returnate de către client din cauza unei reclamații invalide, mărfurile vor fi expediate înapoi la costul și pe riscul clientului.

4.5 Mărfurile pot fi, la cererea scrisă și pe cheltuiala clientului, asigurate împotriva riscurilor specificate de client, în special spargerea și deteriorarea datorată stocării, transportului sau incendiului.

 1. Prețuri și termeni de plată

5.1 Vor fi valabile prețurile comunicate de noi la momentul confirmării comenzii. În lipsa unei confirmări de comandă, se vor aplica prețurile menționate în oferta noastră. Dacă nu există o ofertă specifică furnizată de noi, se vor aplica prețurile de listă. Prețurile noastre sunt valabile ex works, fără transport, taxe vamale, taxe de import și ambalaj, plus TVA conform legii.

5.2 Dacă se stabilește că prețul va fi determinat în funcție de greutatea parțială, prețul final va fi determinat de greutatea probei aprobate.

5.3 La stabilirea prețurilor pentru comenzile ulterioare, prețurile anterioare nu vor fi considerate obligatorii.

5.4 Livrările parțiale pot fi facturate separat la momentul livrării.

5.5 Toate plățile efectuate către noi se vor face în euro.

5.6 În lipsa unui acord contrar, facturile noastre vor fi scadente, nete și în întregime, în termen de 30 de zile de la data facturii.

5.7 Acceptăm biletele la ordin ca modalitate de plată în baza unui acord special. Plata făcută prin filă cec sau bilet la ordin va fi considerată efectuată numai după compensarea finală a instrumentului în cauză. Comisioanele de rambursare, dobânzile bancare și cheltuielile bancare vor fi suportate de către client.

5.8 Doar acele creanțe ale clientului care nu sunt contestate sau legal aplicabile pot fi compensate de către client împotriva sumelor datorate. În plus, dreptul clientului de a reține plata va fi supus existenței unei cereri reciproce valabile care provine din aceeași relație contractuală.

 1. Garanție

6.1 În măsura în care clientul este comerciant, drepturile sale în cadrul garanției vor fi supuse îndeplinirii obligațiilor sale legale de inspectare și raportare a deficiențelor (codul comercial § 377, 381 [Handelsgesetzbuch – HGB]). Clientul trebuie să inspecteze mărfurile imediat după primire, în măsura în care este fezabil sub condițiile de lucru obișnuite, și să ne informeze imediat în scris cu privire la orice defect. În cazul în care clientul nu furnizează o astfel de notificare, mărfurile vor fi considerate aprobate, cu excepția cazului în care există un defect nedescoperit la inspecție. Dacă un astfel de defect este descoperit ulterior, notificarea trebuie făcută imediat la descoperire. O omisiune în acest sens va duce la considerarea că mărfurile au fost aprobate chiar și în ciuda acestui defect. Pentru garantarea drepturilor clientului, expedierea la timp a notificării va fi suficientă. În cazul ascunderii intenționate a oricărui defect, nu avem dreptul să ne bazăm pe această prevedere.

6.2 Dacă nu a fost convenit altfel, drepturile de garanție vor expira în douăsprezece luni de la livrare. Cu toate acestea, în cazul în care obiectul în cauză este o construcție sau este un obiect care, în conformitate cu utilizarea sa tipică, a fost folosit în scopuri de construcție (adică material de construcție) și a cauzat defectul construcției, termenul de prescripție pentru pretenții va fi, conform prevederilor legale, de cinci ani de la data livrării (§ 438 alin. 3 nr. 2 BGB). Aceasta nu afectează eventualele reglementări speciale privind pretențiile terților pentru predarea in rem (§ 438 alin. 1 nr. 1 BGB) sau pentru fraudă sau rea credință din partea vânzătorului (§ 438 alin. 3 BGB) sau pretențiile de recurs ale furnizorului în caz de livrare finală către un consumator (§ 479 BGB).

6.3  Ne rezervăm dreptul de a examina orice bunuri care fac obiectul unei reclamații.

6.4 Garanția noastră va fi considerată îndeplinită atunci când părțile sau serviciile defectuoase sunt reparate, refăcute sau înlocuite de către noi, la alegerea noastră.

6.5 Dacă refuzăm să remediem problemele fără motive întemeiate sau nu suntem în măsură să remediem sau dacă remedierea noastră eșuează în alt mod, clientul va avea dreptul fie să se retragă din contract, fie să solicite o reducere corespunzătoare a prețului, la alegerea sa.

6.6 Dacă, în urma eșuării remedierii, clientul alege să primească compensație, mărfurile vor rămâne la client dacă acesta consideră acceptabil acest lucru. Compensația va fi limitată la diferența dintre prețul de achiziție și valoarea elementului defectuos. Aceasta nu se aplică în cazul în care încălcarea contractului este atribuibilă comportamentului fraudulos sau de rea credință din partea noastră.

6.7  Criteriile privind calitatea și execuția produselor vor fi reprezentate de către mostrele inițiale pe care le putem prezenta la cererea clientului pentru inspecție. Orice referire la normele tehnice va fi doar în scop informativ și nu va constitui nicio garanție privind caracteristicile produsului. Garanția noastră nu include uzura naturală sau orice daune cauzate de manipulare incorectă sau neglijentă, deteriorare intenționată, asamblare sau depozitare incorectă sau alte influențe similare, în special modificare neautorizată, pentru care nu suntem responsabili și care survine după transferul riscului.

6.8 În cazul în care clientul a instalat un element defectuos furnizat de noi într-un alt obiect și în conformitate cu tipul și scopul acestuia sau l-a atașat la un alt obiect, vom rambursa clientului, în cadrul unei intervenții ulterioare, costul necesar pentru înlăturarea elementului defectuos și pentru instalarea sau atașarea unui element reparat sau nou, fără defecte. Dacă defectele la mărfurile pe care le-am livrat sau procesat erau evidente înainte de asamblare sau manipulare ulterioară de către client sau de către o terță parte angajată de către client, nu vom fi responsabili pentru costurile de demontare sau asamblare.

6.9 Părțile înlocuite devin proprietatea noastră și trebuie returnate la cerere cu transport plătit în avans.

6.10 Răspunderea noastră pentru piesele de schimb va fi aceeași cu cea pentru elementul original.

6.11 Recursul în sensul prevăzut de § 478 BGB și în beneficiul organizațiilor de retail ale clientului sau al punctelor sale de vânzare va rămâne neafectat. În astfel de cazuri, cu toate acestea, se va aplica în mod corespunzător nr. 7 de mai jos. Pretențiile de recurs conform §§ 478, 479 BGB vor fi valabile doar dacă utilizarea de către consumator a fost autorizată și numai în măsura permisă de lege, dar nu vor fi valabile pentru prevederile de bunăvoință care nu au fost convenite cu noi. Orice pretenții de recurs vor fi supuse îndeplinirii obligațiilor părții care își exercită dreptul de recurs, în special datoria sa de a inspecta și raporta.

 1. Alte obligații

7.1 Cu excepția cazului în care aceste condiții și prevederile ulterioare specifică altfel, responsabilitatea noastră pentru încălcări ale obligațiilor contractuale sau extra-contractuale va fi determinată de reglementările legale relevante.

7.2 Vom fi răspunzători pentru despăgubiri, indiferent de motivele legale, în caz de rea credință sau neglijență grosieră. Pentru neglijența obișnuită, vom fi răspunzători doar pentru:

 1. a) pierderile rezultate din deces, vătămare corporală sau afectarea sănătății personale;
 2. b) pierderile rezultate din încălcarea unei obligații contractuale esențiale (adică o obligație a cărei îndeplinire face posibilă executarea obișnuită a contractului și pe care partenerul contractual se bazează în mod regulat și pe care ar trebui să poată conta); în astfel de cazuri, răspunderea noastră va fi limitată la despăgubirea plătibilă pentru daune previzibile și tipice.

7.3 Limitele de răspundere conform 7.2 nu se aplică în cazul în care am ascuns intenționat un defect sau am furnizat o garanție pentru caracteristicile mărfurilor. Aceeași regulă se aplică pentru pretențiile aduse de către client în temeiul Legii privind răspunderea produsului [Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG].

7.4 Prevederile de mai sus nu implică nicio schimbare a sarcinii probei în detrimentul clientului.

7.5 În cazul în care responsabilitatea noastră este exclusă, responsabilitatea personală a angajaților noștri, a reprezentanților legali și a agenților noștri va fi, de asemenea, exclusă.

7.6 Nu vom fi răspunzători, cu excepția cazurilor de rea credință sau neglijență grosieră, pentru materialele clientului stocate în incinta noastră. Astfel de materiale nu vor fi asigurate împotriva furtului, incendiului sau a altor pierderi de valoare.

 

 1. Matrițe (unelte)

8.1 Prețul pentru matrițe include costurile pentru mostrele unicat, dar nu și costurile pentru echipamentele de verificare și prelucrare sau pentru modificările solicitate de către client. Costurile pentru mostrele suplimentare vor fi suportate de către noi, cu condiția ca necesitatea acestor mostre să ne fie imputabilă. În astfel de cazuri, vom fi obligați să le furnizăm gratuit doar dacă matrițele suplimentare sunt necesare pentru a îndeplini volumele de producție pentru care clientului i s-a dat o asigurare scrisă.

8.2 Cu excepția cazului în care se convine altfel, vom păstra proprietatea matrițelor fabricate pentru client de către noi sau de către o terță parte comisionată de noi până în momentul în care matrițele sunt plătite integral. Matrițele specifice clientului vor fi utilizate doar pentru comenzile clientului dacă acesta și-a îndeplinit obligațiile de plată și obligația de preluare.

8.3 În scopul garantării drepturilor noastre de plată, clientul ne va acorda dreptul de ipotecă asupra tuturor matrițelor aflate în posesia noastră sau care vor fi în posesia noastră în urma fabricării, atunci când ne comisionează să fabricăm matrițele solicitate. Dreptul de ipotecă va intra în vigoare odată cu transferul matrițelor către noi sau cu producerea lor de către noi. În măsura în care clientul nu este încă proprietarul matrițelor, dreptul de ipotecă există asupra dreptului de proprietate viitoare. Prin prezenta, acceptăm cesiunea de ipotecă. Drepturile noastre legale rămân neafectate.

8.4 Vom fi îndreptățiți să punem în aplicare ipoteca dacă clientul întârzie plata în ceea ce privește creanțele garantate de ipotecă și dacă avertismentul în scris privind punerea în aplicare a ipotecii, însoțit de stabilirea unui termen de patru săptămâni de la data avertismentului, nu produce efect. Putem dispune de activele dobândite prin punerea în aplicare a ipotecii prin vânzarea acestora pe piața deschisă în nume propriu sau în numele clientului. În acest sens, vom lua în considerare interesele legitime ale clientului. După vânzarea garanției, sumele obținute din vânzare, minus orice TVA suportată de vânzare, vor fi utilizate pentru acoperirea creanței garantate. Articolul 10.7 al acestor termeni și condiții va fi aplicabil și în ceea ce privește dreptul de ipotecă.

8.5 Dacă, potrivit termenilor conveniți, clientul urmează să devină proprietarul matrițelor, proprietatea se va transfera la client după plata integrală a prețului de achiziție al matrițelor. Transferul matrițelor către client poate fi înlocuit de păstrarea acestora în custodie în numele clientului. Independent de dreptul legal al clientului de a recupera posesia și de durata de viață a matrițelor, vom fi îndreptățiți la proprietatea exclusivă asupra acestora până la acceptarea unei cantități minime convenite și/sau până la expirarea unui termen stabilit, și în special până la sfârșitul contractului. Dacă sediul social al clientului este situat în afara țării, clientul va declara că nu intenționează să utilizeze uneltele în scopuri comerciale proprii. Orice client al cărui sediu social se află în afara țării va fi de acord că dreptul de dispoziție asupra uneltelor va rămâne la noi.

8.6 În cazul în care clientul devine proprietarul matrițelor, acesta va încheia o asigurare corespunzătoare pentru acestea, inclusiv o acoperire în afara sediului, în cadrul activelor sale fixe. Asigurarea suplimentară va fi aranjată de către noi doar după un acord prealabil scris și în sarcina clientului. Vom identifica proprietatea clientului ca fiind sub proprietatea unui terț.

8.7 În cazul în care matrițele proprii ale clientului și/sau matrițele furnizate de client ne sunt furnizate cu titlu de împrumut, răspunderea noastră pentru depozitare și îngrijire va fi limitată la depozitarea și îngrijirea pe care o oferim în propriile noastre activități. Nu suntem obligați să asigurăm astfel de matrițe împotriva furtului, incendiului sau a altor daune sau pierderi.

Obligațiile noastre încetează dacă, după executarea comenzii și solicitarea clientului de a colecta matrițele, acesta nu o face într-un termen rezonabil. Matrițele vor fi returnate sau eliminate, la alegerea noastră, după o notificare prealabilă suplimentară. Costurile returnării sau eliminării vor fi suportate de către client.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1 Dacă urmează să furnizăm matrițe/unelte pentru client în conformitate cu schițe, modele sau șabloane sau utilizând părți furnizate de către acesta, clientul se va asigura că astfel nu sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Îl vom informa pe client cu privire la orice drepturi de care suntem conștienți. Clientul ne va exonera de orice revendicare a terților și va acorda compensații pentru orice pierdere rezultată. Dacă suntem obligați să renunțăm la fabricare sau furnizare de către un terț pe baza drepturilor sale de proprietate intelectuală, ne rezervăm dreptul de a întrerupe lucrul fără a fi obligați să investigăm situația legală și de a renunța la continuarea lucrării până când situația este clarificată de către client și terț. Dacă întârzierea astfel cauzată face nefezabilă continuarea comenzii, ne rezervăm dreptul de a retrage oferta.

9.2 Schițele și mostrele care nu au dus la plasarea unei comenzi vor fi returnate la cerere; în caz contrar, ne rezervăm dreptul de a le distruge la trei luni după data ofertei noastre. Această prevedere se aplică și clientului în mod corespunzător.

9.3 Vom păstra drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală asupra modelelor, matrițelor, echipamentelor, proiectelor și schițelor realizate de noi sau de terți în numele nostru. Toate conceptele de proiectare vor rămâne proprietatea noastră intelectuală. Plata efectuată de către client nu va conferi niciun drept de invenție sau drepturi asupra echipamentelor sau uneltelor rezultate din comanda respectivă.

 1. Rezervarea dreptului de proprietate asupra bunurilor

10.1 Bunurile furnizate de noi vor rămâne proprietatea noastră până când toate creanțele noastre împotriva clientului sunt achitate, chiar dacă a fost achitat prețul de achiziție pentru creanțele special conturate. Pentru conturile deschise ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate (rezervare de titlu) ca garanție împotriva soldului datorat. Dacă în legătură cu plata prețului de achiziție stabilim motive de răspundere reciprocă, rezervarea dreptului de proprietate nu va expira înainte ca respectivul client, în calitate de beneficiar, să onoreze biletul la ordin.

10.2 Orice prelucrare sau modificare ulterioară efectuată de către client se va face în numele nostru și nu va implica dobândirea proprietății așa cum este prevăzut de § 950 BGB. Clientul va deveni co-proprietar al obiectului rezultat în proporție cu raportul dintre valoarea netă a facturii bunurilor sale și valoarea netă a bunurilor prelucrate sau modificate ulterior, obiectul rezultat fiind supus rezervării de titlu ca garanție pentru creanțele noastre conform 10.1

10.3 Pentru prelucrarea (combinarea/amestecarea) bunurilor de către client cu alte bunuri care nu ne aparțin, se vor aplica §§ 947, 948 BGB, cu rezultatul că procentul nostru de co-proprietate asupra noului obiect va fi de acum înainte supus rezervării de titlu în sensul prevăzut de aceste condiții.

10.4 Numai sub condiția că este de acord cu rezervarea de proprietate a clientului său conform 10.1 până la 10.3, clientului îi este permis să vândă ca parte a activității sale comerciale regulate bunurile care fac obiectul rezervării de titlu. Clientul nu va avea dreptul să dispună în alt mod de bunurile care fac obiectul rezervării de titlu, și în special nu prin ipotecă sau cesiune de garanție.

10.5 În cazul cesiunii, clientul va ceda la cererea noastră creanțele sale din vânzare împreună cu toate celelalte creanțe împotriva clienților săi și toate drepturile accesorii. La cererea noastră, clientul va furniza toate informațiile și documentele necesare pentru punerea în aplicare a drepturilor noastre împotriva clienților clientului.

10.6 În cazul în care, în urma prelucrării conform 10.2 și/sau 10.3, bunurile care fac obiectul rezervării de titlu sunt vândute de către client împreună cu alte bunuri care nu ne aparțin, cesiunea noastră conform 10.5 a sumei primite pentru achiziție nu va depăși valoarea facturii a bunurilor noastre care fac obiectul rezervării de titlu.

10.7 Dacă valoarea garanțiilor pe care le deținem depășește creanțele noastre totale cu mai mult de 10%, vom elibera la cererea clientului garanțiile până la o valoare echivalentă, alegerea urmând să fie la discreția noastră.

10.8 Sechestrarea și/sau confiscarea de către terți a bunurilor supuse rezervării de titlu trebuie comunicată imediat către noi. Orice costuri de intervenție rezultate, care nu sunt suportate de către un terț, vor fi suportate în orice caz de către client.

10.9 În cazul în care, în conformitate cu prevederile de mai sus, facem uz de rezervarea de proprietate prin recuperarea bunurilor în cauză, ne rezervăm dreptul de a înstrăina bunurile pe piața deschisă sau prin licitație. Reclamarea rezervării noastre de proprietate, și în special solicitarea de renunțare, va constitui retragerea din contract. Valoarea bunurilor recuperate care fac obiectul rezervării de titlu va fi aceeași ca cea vândută sau licitată, dar nu mai mare decât prețurile de listă convenite. Dreptul de a aduce în continuare pretenții pentru compensație, în special pentru pierderea vânzărilor, este rezervat.

 1. Verificarea creditării

Dacă, după acceptarea comenzii sau încheierea contractului sau după livrarea bunurilor, întâmpinăm situația în care clientul nu este creditabil (de exemplu, din cauza unui cec sau bilet la ordin fără acoperire) și astfel cererea noastră de plată este pusă în pericol, ne rezervăm dreptul de a ne retrage din contract sau de a solicita plata imediată în numerar pentru bunurile deja livrate și plată în avans pentru bunurile încă nedistribuite, inclusiv o plată în numerar pentru acoperirea oricăror bilete la ordin deja emise, aceste plăți devenind imediat scadente.

 1. Competență judiciară, lege aplicabilă

12.1 Competența judiciară exclusivă, inclusiv competența internațională, pentru toate disputele care rezultă direct sau indirect din relația contractuală, este instanța în a cărei jurisdicție se află sediul nostru central. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a aduce acțiuni în jurisdicția generală a clientului.

12.2 Această relație contractuală este supusă exclusiv legii Germaniei, cu excepția legii vânzărilor a ONU (CISG).